Gwarancja produktu

Warunki ogólne

Firma Erato Audio Wireless Audio Technology Co. LTD (Erato Audio) gwarantuje, iż sprzedawane produkty są wolne od wad materiałowych i robocizny pod warunkiem normalnego użytkowania, zgodnego z opublikowanymi wytycznymi firmy Erato Audio w okresie gwarancyjnym JEDNEGO (1) ROKU od daty pierwszego zakupu detalicznego przez użytkownika końcowego. Jeżeli produkt okaże się wadliwy podczas okresu gwarancyjnego, firma Erato Audio naprawi lub wymieni produkt według własnego uznania.


Ograniczenia gwarancji

Ta gwarancja nie obejmuje :
1. Szkód spowodowanych katastrofami naturalnymi lub nieodpowiednim użytkowaniem.
2. Naprawy lub demontażu produktu przez nieupoważnionych techników.
3. Zmiany, uszkodzenia lub usunięcia naklejki gwarancyjnej.
4. Numeru seryjnego produktu niezgodnego z pierwotnym systemem Erato Audio lub uszkodzenia naklejki z numerem.
5. Produktów zakupionych od nieautoryzowanych przedstawicieli.


Zrzeczenie się odpowiedzialności

1. Gwarancja udzielana przez Erato Audio na produkty Erato Audio ogranicza się do naprawy i kontroli produktów objętych gwarancją.
2. Firma Erato Audio w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, uszkodzenia lub utratę danych, do jakiej może dojść podczas dostawy.
3. Firma Erato Audio nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna w ramach gwarancji za straty zysków, straty przewidywanych oszczędności lub za pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody lub straty w stopniu, w jakim prawo przewiduje możliwość zrzeczenia się odpowiedzialności za takie straty lub szkody.
4. Ponieważ produkty firmy Erato Audio nie są projektowane z myślą o kluczowych zastosowaniach, Firma Erato Audio nie zaleca stosowania swoich produktów w systemach podtrzymywania życia lub innym wyposażeniu mogącym powodować urazy lub zgon, jeżeli takie wyposażenie jest wadliwe lub ulegnie usterce, w tym między innymi w wyposażeniu medycznym, wojskowym, samolotach, urządzeniach kontroli ruchu, systemach zapobiegania wypadkom, systemach kontroli spalania i systemach energii jądrowej. Firma Erato Audio nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uraz, zgon lub straty materialne spowodowane takimi zastosowaniami.

Uwagi :

(1) Gwarancja ta dotyczy wyłącznie i w całości produktów i zastępuje wszelkie inne gwarancje i przyobiecania ustne i pisemne zawarte pomiędzy użytkownikiem i firmą Erato Audio. Firma Erato Audio nie składa innych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, w tym jakiejkolwiek gwarancji zbywalności lub zdatności do określonego celu.
(2) Jeżeli prawo danego kraju/regionu narzuca określony okres gwarancyjny udzielany na produkty, firma Erato Audio zapewni w takim kraju/regionie, w odniesieniu do produktów, wsparcie techniczne i usługi gwarancyjne lokalnym klientom, zgodnie z takimi postanowieniami.
(3) Jeżeli prawo danego kraju/regionu zabrania wykluczenia gwarancji domniemanej, firma Erato Audio będzie ponosić na terenie takiego kraju/regionu wyłącznie odpowiedzialność za domniemaną gwarancję produktów w okresie gwarancyjnym wskazanym przez firmę Erato Audio.


Prawa klienta

Wszyscy klienci oraz wyłącznie klienci kupujący produkty Erato Audio za pośrednictwem autoryzowanych przedstawicieli będą mieć prawo do serwisu gwarancyjnego na mocy tej gwarancji.


Uwagi :

(1) Niektóre produkty mogą wymagać użycia nieoryginalnych części zamiennych podczas konserwacji i naprawy, tym samym ostateczne, naprawione produkty mogą zawierać nieoryginalne części zamienne.
(2) W przypadku reklamacji gwarancyjnej produktu niedostępnego w sprzedaży lub nieobjętego już serwisem, firma Erato Audio zaproponuje według własnego uznania porównywalny, zamienny produktu zamiast naprawy urządzenia objętego gwarancją.
(3) Klienci zwracający autoryzowane produkty firmie Erato Audio odpowiadają za koszt transportu i ubezpieczenie przesyłki w jedną stronę. Firma Erato Audio pokryje koszty przewozu materiałów objętych gwarancją w jedną stronę, podczas ich odsyłania klientowi.


Serwis gwarancyjny

W sprawach dotyczących serwisu gwarancyjnego można skontaktować się z lokalnym sprzedawcą, u którego dokonano zakupu. Można również złożyć prośbę na stronie internetowej serwisu gwarancyjnego, pod adresem : https://eratolife.com/pages/technical-service